หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการจ้างงานบุคลากร

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-011ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการจ้างงานบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน  จัดการปฐมนิเทศผู้ร่วมงานใหม่ติดตามผลทดลองงาน และสามารถบริหารการจ้างผู้รับเหมาแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1020501 ตกลงจ้าง และจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน 1.1 เสนอจ้าง (employment Offer) 1020501.01
1020501 ตกลงจ้าง และจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน 1.2 ประกาศแต่งตั้งโยกย้าย 1020501.02
1020501 ตกลงจ้าง และจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน 1.3 จัดทำสัญญาจ้าง และเอกสารประกอบการว่าจ้าง 1020501.03
1020501 ตกลงจ้าง และจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน 1.4 ตรวจสอบสุขภาพ 1020501.04
1020501 ตกลงจ้าง และจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน 1.5 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 1020501.05
1020501 ตกลงจ้าง และจัดทำฐานข้อมูลพนักงาน 1.6 บริหารทะเบียนประวัติพนักงาน 1020501.06
1020502 จัดการปฐมนิเทศผู้ร่วมงานใหม่ 2.1 จัดโปรแกรม และออกแบบเนื้อหาปฐมนิเทศ 1020502.01
1020503 ติดตามผลทดลองงาน 3.1 ติดตาม และสรุปผลทดลองงาน 1020503.01
1020503 ติดตามผลทดลองงาน 3.2 สร้างและกำหนดพี่เลี้ยง 1020503.02
1020503 ติดตามผลทดลองงาน 3.3 บรรจุพนักงาน 1020503.03
1020504 บริหารการจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 4.1 ศึกษา ตรวจสอบประวัติการให้บริการ คัดเลือกและบริหารจัดจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 1020504.01
1020504 บริหารการจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 4.2 ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานของผู้รับเหมาแรงงาน และบริหารสัญญาจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 1020504.02
1020504 บริหารการจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 4.3 ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานผู้รับเหมาแรงงาน 1020504.03
1020504 บริหารการจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 4.4 ติดตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในจ้างผู้รับเหมาแรงงาน 1020504.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำหนดอัตราแรกจ้าง และแนวทางการเปรียบเทียบค่าจ้างพนักงานในองค์การ

 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเรื่องการจ้างงาน

 3. ความรู้เกี่ยวกฎหมายแรงงานเรื่องระเบียบต้องห้ามการละเมิดข้อมูลสุขภาพบางลักษณะของโรค ของบุคคล

 4. ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน และกระบวนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

 5. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและประเภท และคำศัพท์เทคนิคของกฎหมายและคดีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม รวมถึงอายุความของคดี

 6. ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อและการจัดลำดับการปฐมนิเทศ

 7. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลทดลองงาน

 8. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าเลิกจ้าง

 9. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ้างบริการรับเหมาแรงงาน

 10. ความรู้เกี่ยวอัตรา และเงื่อนไขบริการของบริษัทผู้รับเหมาแรงงานในตลาด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)       แฟ้มประวัติการทำงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)       ผลการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมิน       ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ  

     
ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. จัดทำสัญญาจ้าง และเอกสารประกอบการว่าจ้าง หมายถึง สัญญาจ้างที่เป็นธรรม และไม่ขัดกับหลักกฎหมาย

 2. ตรวจสอบสุขภาพของผู้สมัครตามเงื่อนไขของกฎหมาย  หมายถึง ตรวจสอบสุขภาพรายการตรวจสุขภาพที่ไม่ละเมิดสิทธิข้อมูลสุขภาพที่เป็นสิทธิส่วนบุคคล

 3. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมการอนุญาตจากผู้สมัคร หมายถึงตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ

 4. บริษัทผู้รับเหมาแรงงานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย    ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานของผู้รับเหมาแรงงาน และบริหารสัญญาจ้างผู้รับเหมาแรงงานเงื่อนไขสัญญาจ้างพนักงาน และสัญญาจ้างเหมาแรงงานที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ