หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-024ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถวางแผนและ ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1040601 วางแผนและ ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 1.1 ศึกษาวิเคราะห์ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์การ 1040601.01
1040601 วางแผนและ ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 1.2 วางแผน ดำเนินการสร้าง เสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ 1040601.02
1040602 ติดตาม และประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 2.1 ติดตาม และประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 1040602.01
1040602 ติดตาม และประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 2.2 รายงานผล และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ 1040602.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  2. ทักษะด้านการสรุป วิเคราะห์ จัดทำรายงาน

  3. ทักษะด้านการสื่อสารและโน้มน้าว(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้และความเข้าใจในหลักการเรื่องค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)           แนวทาง และแผนการสร้าง เสริมและรักษาค่านิยมขององค์การ
 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1.  ผลการสอบข้อเขียน          2.  ผลการสอบสัมภาษณ์
 • คำแนะนำในการประเมิน          ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน       1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ        2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

        ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ          ไม่มี
 • คำอธิบายรายละเอียด          ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์การ หมายถึง  ค่านิยม และหลักปฏิบัติงานในองค์การ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ