หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   สามารถกำหนดนโยบายการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกขององค์การ และสามารถสร้างภาพลักษณ์องค์การเพื่อดึงดูดผู้สมัครงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-  Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-  Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-  Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1020101 กำหนดนโยบายการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1.1 กำหนดนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวปฏิบัติงานสรรหาคัดเลือกขององค์การ เช่น การรับคนพิการรับคนต่างชาติ การรับคนที่เคยต้องโทษ คนที่เคยผ่านคดี คนที่เป็นโรค เพศกับโอกาสการเติบโตในองค์การ 1020101.01
1020102 ศึกษาสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก 2.1 ศึกษาดัชนี และสภาวะการจ้างงานตลาดแรงงานในและต่างประเทศรูปแบบการจ้างกลุ่มงานต่างๆ ในตลาดแรงงาน 1020102.01
1020103 สร้างแรงดึงดูดความสนใจในงานสรรหาคัดเลือกของบริษัท (Corporate Branding) 3.1ศึกษา และวิเคราะห์กลยุทธ์ และข้อมูลการแข่งขันและแย่งตัวของคู่แข่ง 1020103.01
1020103 สร้างแรงดึงดูดความสนใจในงานสรรหาคัดเลือกของบริษัท (Corporate Branding) 3.2 สร้างแบรนด์ในงานสรรหาคัดเลือก 1020103.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. มีความเข้าใจกระบวนการ กลยุทธ์ แนวทางและวิธีการจ้างงานของคู่แข่ง

 2. เข้าใจหลักของการสร้างแบรนด์ในงานด้านทรัพยากรบุคคล

 3. มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์งานสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์การ

 2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน หลักสากลในการจ้างงาน และหลักจรรยาบรรณในการจ้างงาน

 3. ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ้างงาน

 4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการการจัดทำแนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

 5. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล ดัชนี ชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)


  1. ตัวอย่างนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวปฏิบัติงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร

  2. แฟ้มประวัติการทำงานหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) •  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ผลการสอบข้อเขียน

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์ • คำแนะนำในการประเมิน

        ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียนประกอบกับการสัมภาษณ์ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด  วิธีการประเมิน
 1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการ ของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกแฟ้มสะสมงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ

 2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

     ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  คำแนะนำ

  ไม่มี

 • คำอธิบายรายละเอียด

  1. การกำหนดนโยบาย เจตนารมณ์ และแนวปฏิบัติงานสรรหาคัดเลือกขององค์การ เช่นการรับคนพิการ รับคนต่างชาติ การรับคนที่เคยต้องโทษ คนที่เคยผ่านคดี คนที่เป็นโรค เพศ กับโอกาสการเติบโตในองค์การครอบคลุมไปถึงนโยบายที่ไม่แบ่งแยกความแตกต่างของเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว วัฒนธรรม และความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษย์ชน

  2. ศึกษาดัชนี และสภาวะการจ้างงานตลาดแรงงานในและต่างประเทศ รูปแบบการจ้างกลุ่มงานต่างๆ ในตลาดแรงงาน  ครอบคลุมถึงสภาวะการจ้างงานในเขตประเทศ และกลุ่มอาชีพที่กฎหมายรองรับ

  3. ศึกษา และวิเคราะห์กลยุทธ์ และข้อมูลการแข่งขัน และแย่งตัวของคู่แข่ง  ครอบคลุมกลยุทธ์การแย่งตัวของคู่แข่งขันกรณีที่ไม่ติดขัดต่อหลักกฎหมาย  

  4. สร้างแบรนด์ในงานสรรหาคัดเลือกครอบคลุม  การสร้างแบรนด์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร ไม่หมายรวมถึงการสร้างแบรนด์ขององค์การ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ