หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZZZ-6-029ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักบริหารงานบุคคล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

สามารถเชื่อมโยงโดยนำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ ระบบค่าตอบแทน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

นักบริหารงานบุคคล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

-Unit Group 1212 Human Resource Managers (Industrial relations manager, Personnel manager, Recruitment manager) (ISCO – 08)-Unit Group 1213 Policy and Planning Managers (Human resource assistant, Human resource clerk) (ISCO – 08)-Unit Group 4416 Personnel Clerks (ISCO – 08)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
1050501 การนำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ 1.1 ออกแบบแนวทางในการนำผลการประเมินจากการเรียนรู้ไปใช้ในงานด้านการพัฒนาอาชีพ 1050501.01
1050501 การนำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ 1.2กำหนดและจัดทำรายละเอียด เกณฑ์ วิธีการต่างๆในการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ 1050501.02
1050502 การนำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบค่าตอบแทน 2.1 ออกแบบแนวทางในการนำผลการประเมินจากการเรียนรู้ไปใช้ในงานบริหารค่าตอบแทน 1050502.01
1050502 การนำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบค่าตอบแทน 2.2กำหนดและจัดทำรายละเอียด เกณฑ์ วิธีการต่างๆในการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ไปสู่ระบบค่าตอบแทน 1050502.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนรู้และพัฒนา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์

 2. ทักษะการคิดเชิงบูรณาการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนรู้และพัฒนา

 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาอาชีพ

 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบค่าตอบแทน

 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

        หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
 • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)       

  ไม่มี

 • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  ผลการสัมภาษณ์

 • คำแนะนำในการประเมิน

  ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนดวิธีการประเมิน          1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่างๆ และ/หรือ          2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

          ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คำแนะนำ

  ไม่มี

 • คำอธิบายรายละเอียด

  การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ของพนักงาน ไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ และ ระบบค่าตอบแทน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ และรายละเอียดในการนำผลการเรียนรู้ของพนักงานไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยร่วมในการพิจารณาเพื่อจ่ายค่าตอบแทน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมินทั้งนี้กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ