คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 6 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนอัตรากำลัง ได้แก่ การศึกษาข้อมูลอัตรากำลังภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก และการบริหารแผนอัตรากำลัง ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้แก่ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร และการวางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ด้านการบริหารค่าตอบแทน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราค่าตอบแทนขององค์การและตลาด และการบริหารและประเมินผลการดำเนินงานด้านค่าตอบแทน ด้านการพนักงานสัมพันธ์ ได้แก่ การสร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ ด้านการบริหารผลงาน ได้แก่ การออกแบบระบบบริหารผลงาน และการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับระบบงานอื่น และการออกแบบการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ ด้านการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ การออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ และการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan) และด้านการพัฒนาองค์การ ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) และการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ
          เป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการงาน และ/หรือ ในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะทาง หรือ หลากหลายสาขา โดยมีความเข้าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎี และภาพรวมของงานบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถถ่ายโอนความรู้สู่การปฏิบัติ และประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หลากหลายและครอบคลุม   รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สรุปข้อมูล และตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายระดับสูงขององค์กร ตลอดจนสามารถพัฒนาแนวคิด ระบบ กระบวนการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางขององค์การ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
     (1) เป็นผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการในวิชาชีพหลากหลายสาขา ในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
     (2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลหลากหลายสาขา  ไม่น้อยกว่า 10 ปี  โดยต้องแสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
     (3) มีความรู้ความสามารถที่แสดงออก และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งบุคคลในองค์กร และภายนอกองค์กร หรือมีผลงานที่บรรลุตามเป้าหมายแผนงานขององค์กร
     (4) มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่แสดงออกและมีผลงานเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์กรหรือเป็นที่ยอมรับในวงการสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
     (5) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 19 หน่วยดังต่อไปนี้  
รหัสหน่วย    หน่วยสมรรถนะ
20102    มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 

20202    คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20302    การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
20402    เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ
20502    สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
20602    บริหารทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
20700    บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
20800    บริหารความหลากหลาย
10502    สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10503    บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10505    บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
10506    จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
10701    ศึกษาวิเคราะห์องค์กรเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา
10703    ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10803    วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
10806    บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)
10902    กำหนดเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ และวินิจฉัยองค์การ
10904    รวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention Tools)
10907    ดำเนินการพัฒนาองค์การตามแผน

ในกรณีที่ผู้สมัครที่จะเข้ารับการประเมินไม่สามารถแสดงหลักฐานการผ่านการประเมินและรับรองสมรรถนะดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะดังกล่าว
2.  ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
     (1)  แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
     (2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 21 หน่วย
     (3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (5) ทั้ง 19 หน่วย จะต้องทำการประเมินทั้งหมด 40 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล (1212)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ (2423)

         บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพบริหารผลงาน ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือตำแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ชำนาญการด้านทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HRM-GKOY-071A ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังของภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก
HRM-SVYI-077A บริหารแผนอัตรากำลัง
HRM-ECVI-078A กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร
HRM-WSKN-079A วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
HRM-QFWG-086A วิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตราค่าตอบแทนของบริษัท และคู่แข่ง
HRM-VTTN-091A บริหารและประเมินผลการดำเนินงานค่าตอบแทน
HRM-GKGI-096A สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
HRM-YXJG-097A บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
HRM-YKTP-099A บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
HRM-HOZP-100A จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
HRM-EJFZ-101A สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
HRM-UUNB-103A ออกแบบระบบบริหารผลงาน
HRM-ICRY-104A สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
HRM-OQQB-110A ศึกษาวิเคราะห์องค์กร เพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นการเรียนรู้และพัฒนา
HRM-ZACN-111A กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา
HRM-DKNU-112A ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
HRM-XYCI-116A เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น
HRM-PGKQ-117A ออกแบบการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
HRM-UGFY-119A ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ
HRM-WCAR-120A วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
HRM-ASXO-123A บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)
HRM-QMQA-124A จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
HRM-MHYY-126A กำหนดเครื่องมือวินิจฉัยองค์การ และวินิจฉัยองค์การ
HRM-SVVY-128A รวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention Tools)
HRM-OBMT-129A ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools)
HRM-ZUMB-131A ดำเนินการพัฒนาองค์การตามแผน
HRM-YZBG-132A ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ
HRM-XPZL-064A วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
HRM-ZBCL-065A การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
HRM-VIRV-066A กำหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่องโยง
HRM-SKOS-067A กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และวางแผนการดำเนินงาน
HRM-RSEX-068A วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์
HRM-FGEK-134A มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี
HRM-FESP-136A คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
HRM-RUXJ-138A การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
HRM-OUCS-140A เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ
HRM-IVDX-145A สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
HRM-TLQA-143A บริหารทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
HRM-HHRF-141A บริหารการเปลี่ยนแปลงและเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
HRM-QYJA-146A บริหารความหลากหลาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0084-A : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ