หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-WSKN-079A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถจัดลำดับความสำคัญ และวางแผนกลยุทธ์การสรรหา (Sourcing Strategy) บุคลากร และ  สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งสรรหาบุคลากร (Networking) 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1030201 วางแผนกลยุทธ์การสรรหา (Sourcing Strategy) บุคลากร 1) วางแผนกลยุทธ์การสรรหา คัดเลือก อาทิ ช่วงระยะเวลาสรรหา ประเภทของเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับใช้ในงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร 1030201.01 175957
1030201 วางแผนกลยุทธ์การสรรหา (Sourcing Strategy) บุคลากร 2) วางแผนต้นทุนงานสรรหาคัดเลือก 1030201.02 175958
1030201 วางแผนกลยุทธ์การสรรหา (Sourcing Strategy) บุคลากร 3) สร้างกติกา หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคัดเลือก 1030201.03 175959
1030201 วางแผนกลยุทธ์การสรรหา (Sourcing Strategy) บุคลากร 4) กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Specification) 1030201.04 175960
1030202 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งสรรหาบุคลากร (Networking) 1) คัดเลือกเครือข่ายแหล่งรับสมัครงาน ที่เหมาะสมขององค์การ 1030202.01 175961
1030202 สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งสรรหาบุคลากร (Networking) 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และให้การสนับสนุนแหล่งสรรหาเป้าหมาย อาทิ การให้สปอนเซอร์แก่สถาบันการศึกษา 1030202.02 175962

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการสรรหาคัดเลือก

2) ทักษะในการบริหารงบประมาณการสรรหาคัดเลือกขององค์กรที่คุ้มค่า

3) ทักษะการวิเคราะห์ และกำหนดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ

4) ทักษะการวิเคราะห์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในการสนับสนุนสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งผู้สมัครเป้าหมาย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับแหล่งของผู้สมัครเป้าหมายขององค์กร

2) ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) วิเคราะห์แหล่งของผู้สมัครเป้าหมายขององค์กร

2) กำหนดหรือเลือกใช้ช่องทางการสรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แผนงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด


15. ขอบเขต (Range Statement)

การวางแผนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรเปรียบเสมือนเป็นแผนต้นแบบ (Master plan) ครอบคลุมในหลากหลายมิติ เพื่อใช้สำหรับเป็นแนวปฏิบัติ และเป็นมาตรฐานการดำเนินงานสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ