หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-UGFY-119A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 1232.20 : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 1212 : ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล, ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถออกแบบระบบสมรรถนะเพื่อการพัฒนาพนักงานและบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และกำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1080201 ออกแบบระบบสมรรถนะเพื่อการพัฒนาพนักงานและบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 1.1 กำหนดตัวแบบ ประเภท และมาตรฐานสมรรถนะสำหรับการพัฒนาบุคลากร 1080201.01 176183
1080201 ออกแบบระบบสมรรถนะเพื่อการพัฒนาพนักงานและบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 1.2 จัดทำเครื่องมือประเมิน และรายละเอียดสมรรถนะแต่ละประเภท 1080201.02 176184
1080202 กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 2.1 กำหนดแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะพนักงานได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย 1080202.01 176185
1080202 กำหนดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน 2.2 ให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 1080202.02 176186

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) มีทักษะในการจัดทำแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ และเครื่องมือที่ใช้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับระบบสมรรถนะ

2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายการกำหนดตัวแบบ ประเภท และมาตรฐานสมรรถนะสำหรับการพัฒนาบุคลากร

2) อธิบายการจัดทำเครื่องมือประเมินและรายละเอียดสมรรถนะแต่ละประเภท

3) อธิบายแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) ตัวอย่างตัวแบบ และระบบสมรรถนะ

2) ตัวอย่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ระบบสมรรถนะ หมายถึง ตัวแบบสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่างๆ ขององค์การ เช่น สมมรถนะหลัก (Core Competency) เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ