หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-EJFZ-101A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถวางแผนและดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1050701 วางแผนและ ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 1.1 ศึกษาวิเคราะห์ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์การ 1050701.01 176083
1050701 วางแผนและ ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 1.2 วางแผน ดำเนินการสร้าง เสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ 1050701.02 176084
1050702 ติดตาม และประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 2.1 ติดตาม และประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 1050702.01 176085
1050702 ติดตาม และประเมินผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 2.2 รายงานผล และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการสร้างเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมองค์การ 1050702.02 176086

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

2) ทักษะในการสรุป วิเคราะห์ จัดทำรายงาน

3) ทักษะในการสื่อสารและโน้มน้าว

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรื่องค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายความหมายของค่านิยมองค์การ

2) อธิบายแนวทางการนำค่านิยมองค์การไปใช้

3) อธิบายความสำคัญของวัฒนธรรมองค์การ

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) ตัวอย่างแนวทาง และแผนการสร้างเสริมและรักษาค่านิยมขององค์การ

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. การสื่อสารในองค์การ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในข้อมูล ข่าวสารจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของทุกคนในองค์การ

2. การสื่อสารจะต้องมีการกำหนดแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูล ช่องทางการสื่อสาร ทำการสื่อสารและประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานสื่อสาร

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ