หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-YZBG-132A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 1232.20 : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 1212 : ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล, ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จ และเครื่องมือประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตาม และประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และนำเสนอผลการพัฒนาองค์การด้วย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1090801 ออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จ และเครื่องมือประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมาย 1090801.01 176253
1090801 ออกแบบตัวชี้วัดความสำเร็จ และเครื่องมือประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การ และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) จัดทำเครื่องมือประเมินผลสำเร็จ และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 1090801.02 176254
1090802 จัดการช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน 1) ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูล 1090802.01 176255
1090802 จัดการช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน 2) ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน 1090802.02 176256

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10907 ดำเนินการพัฒนาองค์การตามแผน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถกำหนดตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมินผลในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การได้

2) สามารถติดตามผลการพัฒนาองค์การ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนาองค์การตามตัวชี้วัดได้

3) สามารถวิเคราะห์ผลการพัฒนาองค์การได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 

2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายความหมาย หรือความสำคัญ หรือความจำเป็นของติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การได้

2) อธิบายแนวคิด หลักการ ขั้นตอน แนวทาง หรือวิธีการในกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การได้

3) อธิบายแนวคิด หลักการ ขั้นตอน แนวทาง หรือวิธีการในการออกแบบเครื่องมือในการประเมินความสำเร็จของการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การได้

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงตัวอย่างตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การได้

2) แสดงตัวอย่างเครื่องมือวัด หรือประเมินความสำเร็จของอการพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การได้

3) แสดงวิธีการนำเสนอผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การจากผลการประเมินได้

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การดำเนินการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การทดสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการปฏิบัติงาน หรือแสดงหลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสำเร็จของการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การ

นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ขอรับการประเมินได้แสดงให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการติดตาม ประเมิน และนำเสนอผลสำเร็จของการพัฒนาองค์การด้วยระเบียบวิธี หรือเครื่องมือที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ