หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-RSEX-068A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 1232.20 : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ISCO 1212 : ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

 


1 1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถวางแผนการดำเนินงานและแผนการสื่อความ รวมถึงการจัดทำเอกสารแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010501 วางแผนการดำเนินงานและแผนการสื่อความ 1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 1010501.01 175903
1010501 วางแผนการดำเนินงานและแผนการสื่อความ 1.2 จัดทำแผนการสื่อความเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 1010501.02 175904
1010502 จัดทำเอกสารแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ 2.1 รวบรวมและจัดทำเอกสารแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ 1010502.01 175905
1010502 จัดทำเอกสารแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ 2.2 เตรียมและนำเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติแผนดำเนินงาน 1010502.02 175906

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะในการนำเสนอโครงการ

2) ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนการดำเนินงานเปลี่ยนแปลง และแผนการสื่อความ รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ

2) ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมและจัดทำเอกสาร รายงาน และเอกสารนำเสนอ (Presentation)

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1  หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายการจัดทำแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ แผนการสื่อความ

2) อธิบายการจัดทำเอกสารแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

14.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) ตัวอย่างผลงาน รายงานแผนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง และแผนการสื่อความ

2) พิจารณาความสามารถในการสื่อความ

14.3  คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

    การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการวางแผน และดำเนินการต่าง ๆ ที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ ๆ เพื่อรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผล ตามเป้าหมายที่วางไว้

1. ความสำคัญของการบริหารความเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนให้องค์การและบุคลากร สามารถปรับตัว และตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ