หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention Tools)

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-SVVY-128A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention Tools)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการศึกษารวบรวมเครื่องมือทางเลือกใหม่ ๆ ในการพัฒนาองค์การ รวมไปถึงการออกแบบแผนการดำเนินการพัฒนาองค์การเบื้องต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1090401
ศึกษาเครื่องมือทางเลือกใหม่ในการพัฒนาองค์การ
1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาองค์การชนิดต่าง ๆ 1090401.01 176237
1090401
ศึกษาเครื่องมือทางเลือกใหม่ในการพัฒนาองค์การ
2) สรุปข้อมูลเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ โดยอาจสรุปประเด็นสำคัญ เช่น แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลกระทบ ผลลัพธ์ เป็นต้น 1090401.02 176238
1090402 ออกแบบแผนการดำเนินการพัฒนาองค์การเบื้องต้น 1) ศึกษาข้อจำกัด รวมถึงข้อสนับสนุนต่าง ๆ ในการใช้เครื่องมือพัฒนาองค์การชนิดต่าง ๆ ในองค์การ 1090402.01 176239
1090402 ออกแบบแผนการดำเนินการพัฒนาองค์การเบื้องต้น 2) ออกแบบแผนการดำเนินการพัฒนาองค์การ (กรอบเวลา) สำหรับเครื่องมือพัฒนาองค์การชนิดต่าง ๆ เบื้องต้น 1090402.02 176240

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาองค์การแต่ละชนิดได้

2) สามารถออกแบบการพัฒนาองค์การเบื้องต้นทางด้านกรอบเวลาได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 

2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools)

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายความหมาย หรือความสำคัญ หรือความจำเป็นของการพัฒนาองค์การได้

2) ระบุหรืออธิบายประเภท หรือลักษณะ หรือข้อดีข้อเสียของเครื่องมือพัฒนาองค์การประเภทต่าง ๆ ได้

3) กำหนด และเลือกเครื่องมือพัฒนาองค์การที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การได้

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงตัวอย่างเครื่องมือพัฒนาองค์การได้

2) แสดงตัวอย่างแผนการพัฒนาองค์การเบื้องต้นได้

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขอบข่ายงานและความรับผิดชอบตามหน่วยสมรรถนะ

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การรวบรวม และสรุปเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น การทดสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสาธิตการปฏิบัติงาน หรือแสดงหลักฐานผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น

(ข) คำแนะนำ 

การประเมินสมรรถนะสำหรับระดับ 4 นี้ จำเป็นต้องอ้างอิงจรรยาบรรณของสมรรถนะระดับ 3

(ค) คำอธิบายรายละเอียด

การประเมินนี้ต้องการเห็นความรู้ ทักษะ รวมไปถึงความสามารถในการเลือกใช้ หรือผสมผสานเครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools) ชนิดต่าง ๆ ในชั้นเบื้องต้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์การ รวมถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถในการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการพัฒนาองค์การด้วยเครื่องมือพัฒนาองค์การที่ได้พัฒนาขึ้น

(ง) คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

เครื่องมือพัฒนาองค์การ (Intervention Tools หรือ Organization Development Intervention Tools) เป็นโปรแกรม หรือแผนงานที่ได้รับการออกแบบวางโครงสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์การ และทำให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เครื่องมือพัฒนาองค์การอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ขององค์การ เช่น กระบวนการ ผลงาน ความรู้ ทักษะ เจตจำนง โครงสร้างองค์การ เทคโนโลยี การประเมิน การพัฒนาอาชีพ การสรรหาว่าจ้าง การรักษาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง เป็นต้น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 



ยินดีต้อนรับ