คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ สาขาบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์ อาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์การ ระดับ 7 โดยมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนอัตรากำลัง ได้แก่ การกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตรากำลัง ด้านการบริหารค่าตอบแทน ได้แก่ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน ด้านการพนักงานสัมพันธ์ ได้แก่ การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์ ด้านการบริหารผลงาน ได้แก่ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร ด้านการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้แก่ การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านการพัฒนาองค์การ ได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ และการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
          มีความรู้ความชำนาญระดับสูงในการบริหารจัดการงานบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคลอย่างลึกซึ้งและหลากหลายด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการ เหตุผล เป็นระบบ ริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงกระบวนการใหม่ๆ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพในการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล   ตลอดจนมีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และประเมินปัญหาที่ซับซ้อน/ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

         บุคคลที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
     (1) เป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญระดับสูงในการบริหารจัดการงานวิชาชีพ และงานบริหารอื่นๆ   
     (2) มีทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลหลากหลายสาขา  ไม่น้อยกว่า 15 ปี  โดยต้องแสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
     (3) โดยต้องมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารในระดับนโยบายของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
     (4) มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่แสดงออกและมีผลงานเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในองค์กรหรือเป็นที่ยอมรับในวงการสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล โดยต้องแสดงหลักฐานไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
     (5) ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อขอการรับรองในคุณวุฒินี้จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองหรือมีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือของหน่วยสมรรถนะ 23 หน่วยดังต่อไปนี้  
รหัสหน่วย    หน่วยสมรรถนะ
10101        วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
10102        การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
10103        กำหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยง
10104        กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และวางแผนการดำเนินงาน
10105        วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์
10106        กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
20101        มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างทีดี 
20201        คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
20301        การวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
20401        เรียนรู้พัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้ร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ
20501        สื่อสาร และเลือกใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
20601        บริหารทีมงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
20700        บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
20800        บริหารความหลากหลาย
10502        สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
10503        บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
10505        บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
10506        จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
10507        สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
10802        ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ
10803        วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
10806        บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)
10807        จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
10908        ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ
2.  ผู้ที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
     (1) แสดงหลักฐานตามข้อ 1. ครบถ้วนแล้วได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่สอบ
     (2) ได้รับการประเมินและรับรองสมรรถนะตามหน่วยสมรรถนะบังคับทั้งหมด 7 หน่วย 
     (3) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการประเมินและรับรองตามหน่วยสมรรถนะ ข้อ1 (3) ทั้ง 23 หน่วย จะต้องทำการประเมินทั้งหมด 30 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ (2423)
ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล (1212)

     บุคคลผู้ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล มีลักษณะการประกอบอาชีพบริหารผลงาน ตัวอย่างชื่ออาชีพหรือตำแหน่งงานในสถานประกอบการ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ชำนาญการอาวุโสด้านทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HRM-XPZL-064A วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
HRM-ZBCL-065A การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
HRM-VIRV-066A กำหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่องโยง
HRM-SKOS-067A กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และวางแผนการดำเนินงาน
HRM-RSEX-068A วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์
HRM-YJLY-069A กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
HRM-MVFM-072A การกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์อัตรากำลัง
HRM-KSAX-087A กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ค่าตอบแทน
HRM-ATMA-095A กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานการพนักงานสัมพันธ์
HRM-GKGI-096A สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
HRM-YXJG-097A บริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
HRM-DOPP-098A จัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารกับบุคลากรในเบื้องต้น
HRM-YKTP-099A บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
HRM-HOZP-100A จัดการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงาน
HRM-EJFZ-101A สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ
HRM-BPNB-102A กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารผลงาน
HRM-IVXT-118A กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
HRM-UGFY-119A ออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะ
HRM-WCAR-120A วางแผน และบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
HRM-ASXO-123A บริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)
HRM-QMQA-124A จัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานหลัก (Succession Plan)
HRM-UPDM-125A กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ
HRM-QYOJ-130A สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
HRM-YZBG-132A ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาองค์การ
HRM-OURK-133A มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
HRM-CYEA-135A คิดวิเคราะห์และประมวลผล
HRM-DSRC-137A เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
HRM-XJMO-139A พัฒนาตนเอง อย่างสม่ำเสมอ
HRM-LDAD-144A สื่อสาร และรวบรวมข้อมูลในการสื่อสาร
HRM-LUHP-142A ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม
HRM-HHRF-141A บริหารการเปลี่ยนแปลงและเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ
HRM-QYJA-146A บริหารความหลากหลาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0084-A : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ