หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZBCL-065A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 1232.20 : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ISCO 1212 : ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

 


1 1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010201 กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1 เข้าใจเป้าหมายของข้อมูลที่จะใช้ กำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สรรหาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 1010201.01 175891
1010201 กำหนดเป้าหมาย และทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.2 วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา 1010201.02 175892
1010202 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2.1 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม  วางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย   วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้  จัดทำงบประมาณการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกำหนดเวลาในการดำเนินงาน 1010202.01 175893
1010202 วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2.2 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารหน่วยงาน  ที่ร่วมวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  แสดงความสามารถในการนำการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร  การระดมความคิด การหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 1010202.02 175894

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) มีทักษะในการกำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2) มีทักษะในการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

3) ทักษะในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของข้อมูลที่จะใช้

2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำกลยุทธ์ในระดับองค์การ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

3) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ

4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา

5) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม วางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ จัดทำงบประมาณการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกำหนดเวลา

6) ความรู้เกี่ยวกับการมีบทบาทในการสร้างการมีส่วนร่วมวางแผน และการดำเนินงานกับผู้บริหาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายการกำหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) อธิบายการสรรหาและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล

3) อธิบายการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับสภาพความเป็นจริง

4) อธิบายแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์และประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้

5) อธิบายการมีส่วนร่วมของผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมวางแผนกลยุทธ์

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) ตัวอย่างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์การ

2) ตัวอย่างกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เคยทำ

3) ตัวอย่างแผนกลยุทธ์ที่มี

4) แผนและแนวทางการดำเนินการกำหนดกลยุทธ์

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เช่น การตรวจสอบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Audit) การสำรวจความพึงพอใจ หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Satisfaction/Engagement Survey) การจัดทำแบบสำรวจต่าง ๆ (Questionnaire) การจัดทำ Benchmarking , Work Process Analysis รวมถึงสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การทำ Focus Group หรือสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

2. การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง ความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรบุคคลขององค์การในปัจจุบันและอนาคต และวางแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์การ เพื่อสร้างความสามารถขององค์การ กำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์การ จะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ในจำนวนที่เพียงพอ และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้องค์การสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเป้าหมาย กับสภาพความเป็นจริงปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุงพัฒนา หมายถึง สามารถแยกแยะความแตกต่างและระยะห่างระหว่างเป้าหมายที่องค์การคาดหวัง กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน แยกแยะปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางที่ต้องปรับปรุงพัฒนา

4. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล คือแผนงานที่บูรณาการเข้ากับการจัดการองค์การและกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ เกี่ยวเนื่องกัน มิได้มองแต่เพียงเป็นกระบวนการย่อยที่แยกออกจากส่วนอื่น

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ