หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังของภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-GKOY-071A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังของภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    สามารถศึกษาข้อมูลอัตรากำลังภายในองค์กร และศึกษาสภาพแวดล้อมแวดล้อมภายนอก อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020101 ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังภายในองค์กร 1) วิเคราะห์แผนภาพข้อมูลบุคลากรในปัจจุบันขององค์กร อาทิ เพศ อายุ ประสบการณ์ ผลงาน ประวัติการพัฒนา และอื่นๆ 1020101.01 175916
1020101 ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังภายในองค์กร 2) พิจารณาระดับสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ ณ ปัจจุบัน 1020101.02 175917
1020101 ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังภายในองค์กร 3) ศึกษา และสังเคราะห์ผลการบริหารงานบุคลากรด้านต่างๆ รวมถึงสถิติข้อมูลด้านบุคลากร อย่างเชื่อมโยง อาทิ อัตราการลาออก แผนเส้นทางเติบโตสายอาชีพ จำนวน Talent ในองค์การ อัตราการทำงานล่วงเวลา และอื่นๆ 1020101.03 175918
1020101 ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังภายในองค์กร 4) วิเคราะห์ปัญหาด้านอัตรากำลังขององค์การ 1020101.04 175919
1020102 ศึกษาสภาพแวดล้อมแวดล้อมภายนอก อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน 1) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีด้านแรงงาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 1020102.01 175920
1020102 ศึกษาสภาพแวดล้อมแวดล้อมภายนอก อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน 2) ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังคู่แข่ง 1020102.02 175921
1020102 ศึกษาสภาพแวดล้อมแวดล้อมภายนอก อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน 3) วิเคราะห์การค้า และการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ 1020102.03 175922
1020102 ศึกษาสภาพแวดล้อมแวดล้อมภายนอก อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน 4) ศึกษาข้อมูลกฎหมายแรงงานในและต่างประเทศ 1020102.04 175923

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา และข้อจำกัดด้านอัตรากำลัง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับดัชนีด้านแรงงานต่างๆ

2) ความรู้เกี่ยวกับแผนภาพประชากร (Demographic)

3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการ และความเชื่อมโยงของงานบริหารทรัพยากรบุคคลกับอัตรากำลัง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุหรืออธิบายดัชนีด้านแรงงานต่างๆ

2) จัดทำแผนภาพประชากร (Demographic)

3) ระบุหรืออธิบายหลักการ และความเชื่อมโยงของงานบริหารทรัพยากรบุคคลกับอัตรากำลัง14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แผนภาพประชากร (Demographic) อัตรากำลัง

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ศึกษาข้อมูลอัตรากำลังภายในองค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อยในระดับภูมิภาคอาเซียน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ