หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารแผนอัตรากำลัง

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-SVYI-077A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารแผนอัตรากำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถกำกับดูแล และผลักดันการดำเนินการตามแผน ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020701 กำกับดูแล และผลักดันการดำเนินการตามแผน 1) ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง กระตุ้น ให้คำปรึกษา และผลักดันให้ผู้บริหารผลักดันการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามแผน 1020701.01 175947
1020701 กำกับดูแล และผลักดันการดำเนินการตามแผน 2) พิจารณาความเหมาะสม และอนุมัติการขออัตรากำลัง 1020701.02 175948
1020702 ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 1) เปรียบเทียบสถานะอัตรากำลังกับเป้าหมาย   1020702.01 175949
1020702 ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 1020702.02 175950

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะการวิเคราะห์การพิจารณาอนุมัติการขออัตรากำลัง เทียบกับแผนและเป้าหมายด้านอัตรากำลัง

2) ทักษะการโน้มน้าว ผลักดันให้ผู้บริหารหน่วยงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เดินตามเส้นทางการเติบโตตามแผนอัตรากำลัง

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการทบทวน ปรับปรุงและพลิกแพลงแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ของสถานการณ์อย่างเหมาะสม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) กำหนดหรือเลือกใช้แนวทางการทบทวน ปรับปรุงและพลิกแพลงแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ของสถานการณ์อย่างเหมาะสม14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แผนอัตรากำลัง

2) เอกสารการอนุมัติอัตรากำลัง14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์กับสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

    บริหารแผนอัตรากำลังในลักษณะของการสนับสนุน เข้าไปรับฟังปัญหา และข้อจำกัด มีส่วนร่วมในลักษณะเป็นพันธมิตร (Partner) ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน  ในการกระตุ้นให้ผู้บริหารหน่วยงานผลักดันให้เกิดการบริหารอัตรากำลังเป็นไปตามแผน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

 ยินดีต้อนรับ