หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-XPZL-064A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 1232.20 : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ISCO 1212 : ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

 


1 1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    สามารถวิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์องค์การ นโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิขาชีพบริหารงานบุคคล 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1010101 อธิบายแนวคิดและหลักการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล 1.1 อธิบายแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การ และทรัพยากรบุคคล ความหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการของมนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอื่น การจูงใจ 1010101.01 175886
1010101 อธิบายแนวคิดและหลักการบริหารองค์การและทรัพยากรบุคคล 1.2 ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การ และทรัพยากรบุคคล ในการวางแผน และดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ 1010101.02 175887
1010102 วิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร นโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน 2.1 วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจที่องค์การดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารองค์กร รวมถึงสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1010102.01 175888
1010102 วิเคราะห์เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร นโยบาย และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน 2.2 วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ อัตรากำลัง การสรรหาว่าจ้าง ค่าตอบแทน ระบบสมรรถนะบุคลากร ฯลฯ รวมถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินงานชององค์การ 1010102.02 175889
1010103 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร 3.1 สามารถอธิบายสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมถึงโอกาส และข้อจำกัด เช่น คู่แข่ง คู่ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  เป็นต้น 1010103.01 175890

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะในการค้นคว้า รวบรวม และแยกแยะข้อมูล

2) ทักษะในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์

3) ทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์

4) ทักษะในการตัดสินใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ เป้าหมาย และกลุยุทธ์องค์การ ค่านิยมวัฒนธรรมองค์การ และนโยบายการบริหารองค์การ

2) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ความหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการของมนุษย์ ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอื่น การจูงใจ

3) ความรู้เกี่ยวกับระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การที่มีอยู่ในปัจจุบัน

4) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ หน่วยงาน ตำแหน่งงาน และกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหาร และหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

5) ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ และการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงโอกาส และข้อจำกัด เช่น คู่แข่ง คู่ค้าทางธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

     1) อธิบายหลักการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ความหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการ ความแตกต่างของมนุษย์กับทรัพยากรบุคคลอื่น

     2) อธิบายหลักการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ในการวางแผนและดำเนินการบริหาร

     3) อธิบายลักษณะธุรกิจที่องค์การดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

     4) อธิบายการประยุกต์ใช้ระบบ เครื่องมือ และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

     1) ตัวอย่างวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์การ โครงสร้างองค์การและหน่วยงาน บทบาทภาระหน้าที่และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์การ

     2) ตัวอย่างโครงสร้างองค์การและหน่วยงาน บทบาทภาระหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ

     3) ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

     ใช้วิธีการในการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

วิธีการประเมิน

     1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ และ/หรือ

     2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. กลยุทธ์องค์การ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์แห่งการวางแผนและดำเนินงานขององค์การ เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์การ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์การ และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มคุณค่า (Value Added) ให้กับองค์การ และมีส่วนสำคัญในการผลักดันองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage)

3. โครงสร้างและกลไก หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง รวมถึงกลไกการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อมูลสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การทั้งปัจจุบัน และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป อันคาดคะเนได้ว่าจะกระทบต่อองค์การในอนาคต

5. ยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลัก เป็นต้น

6. วิสัยทัศน์ หมายถึง ตำแหน่ง หรือภาพขององค์กรที่ต้องการให้เป็น ในกรอบระยะเวลาหนี่งในอนาคต

7. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) หมายถึง การประเมินศักยภาพองค์กร ในการตอบสนองจุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดขององค์กร

8. Balance Scorecards คือ การบริหารงานองค์การ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างรอบด้าน หลากหลายมิติ สมดุล และเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน

9. โครงสร้างและกลไก หมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมขององค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเอง รวมถึงกลไกการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

คัดกรองผู้สมัครจากใบสมัคร เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนอนุมัติให้เข้าสู่กระบวนการประเมิน และประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์ 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน

 ยินดีต้อนรับ