หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารและประเมินผลการดำเนินงานค่าตอบแทน

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-VTTN-091A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารและประเมินผลการดำเนินงานค่าตอบแทน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.20 : นักวิเคราะห์งานอาชีพ 

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการบริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด และประเมินผลการดำเนินงานด้านค่าตอบแทน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1040601 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 1) จัดทำแผนงาน และงบประมาณเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ๆ ประจำเดือน การขึ้นเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินได้อื่น และสวัสดิการ 1040601.01 176028
1040601 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 2) วางแผนการเงินในการบริหารค่าตอบแทนระยะยาวขององค์กร เช่น การประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับเงินเกษียณอายุ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงกรณีเลิกจ้างพนักงาน เป็นต้น 1040601.02 176029
1040601 บริหารค่าตอบแทนตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติที่กำหนด 3) วางแผนการบริหารสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น บริหารเอง บริหารผ่านบริษัทประกันชีวิต แนวทางการเลือก และบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 1040601.03 176030
1040602 ประเมินผลการดำเนินงานด้านค่าตอบแทน 1) ประเมินค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับงบประมาณที่วางไว้ 1040602.01 176031
1040602 ประเมินผลการดำเนินงานด้านค่าตอบแทน 2) สรุปความเห็น ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 1040602.02 176032

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) ทักษะในการคำนวณตามหลักสถิติเบื้องต้นและการจัดทำรายงาน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

2) ความรู้เกี่ยวกับประเภทค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายได้ถึงประเภทค่าใช้จ่ายด้านพนักงานขององค์การ

2) อธิบายได้ถึงประเภทของสวัสดิการและแนวทางในการบริหารสวัสดิการ

3) อธิบายได้ถึงกฎหมาย กระบวนการ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณภาษีเงินได้ ประกันสังคม ฯลฯ การหักค่าจ้าง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างค่าตอบแทน

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แผนงานและงบประมาณเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ประจำเดือน

2) แผนการประมาณการค่าใช้จ่ายระยะยาวด้านบุคลากร เช่น ประมาณการเงินเกษียณอายุ ประมาณการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

3) รายการสวัสดิการและวิธีการบริหารค่าใช้จ่าย

4) รายงานเปรียบเทียบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเทียบกับงบประมาณ

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    ใช้วิธีการในการสอบข้อเขียน หรือตามหลักฐานที่ต้องแสดง ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน สมรรถนะย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การวางแผนการเงินในการบริหารค่าตอบแทนระยะยาวขององค์กร ควรคำนึงถึงระเบียบข้อบังคับขององค์กรและการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การประมาณการกรณีจ่ายค่าชดเชยพนักงาน การประมาณการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานในกระบวนการประเมิน ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน ยินดีต้อนรับ