หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-ZACN-111A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 1232.20 : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 1212 : ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล, ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถจัดทำแผนรวมถึงดำเนินการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1070201 กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 1)จัดลำดับความสำคัญ (Prioritize) ประเด็นด้านการเรียนรู้ที่พบจากผลการวิเคราะห์หาความจำเป็นด้านการเรียนรู้ในแต่ละระดับ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อจัดทำเป็นนโยบายการพัฒนาพนักงาน 1070201.01 176133
1070201 กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 2)กำหนดกรอบงบประมาณด้านการเรียนรู้และพัฒนา ในภาพรวมขององค์การ เพื่อที่จะใช้เป็นกรอบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา 1070201.02 176134
1070202 จัดทำแผนและดำเนินการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนรู้และพัฒนา 1)กำหนดและจัดทำแผนการสื่อสารนโยบายการเรียนรู้ให้กับพนักงานได้รับทราบ 1070202.01 176135
1070202 จัดทำแผนและดำเนินการสื่อสารนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนรู้และพัฒนา 2)กำหนดและจัดทำแผนการสื่อสารเป้าหมาย และแผนการเรียนรู้ให้กับพนักงานได้รับทราบ 1070202.02 176136

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

หน่วยสมรรถนะ 10701 ศึกษาวิเคราะห์องค์กรเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถคิดวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญ ประเด็นด้านการเรียนรู้ที่พบได้ 

2) สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดทำกรอบงบประมาณด้านการเรียนรู้ได้

3) สามารถสื่อสารและนำเสนอนโยบายและแผนกลยุทธ์ได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา

2) ความรู้เกี่ยวกับกานจัดทำแผนการสื่อสาร 

3) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุและอธิบายหลักการหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา

2) ระบุและอธิบายหลักการจัดทำแผนการสื่อสาร

3) ระบุและอธิบายหลักการจัดทำงบประมาณ

4) กำหนดนโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนา

5) แผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

6) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา

7) รายงานการนำเสนอผลการหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนาให้กับผู้บริหาร

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงนโยบายด้านการเรียนรู้และพัฒนา

2) แสดงตัวอย่างแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

3) แสดงรายงานผลการหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา

4) แสดงรายงานงบประมาณในการเรียนรู้และพัฒนา

5) แสดงรายงานนำเสนอผลการหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนาให้กับผู้บริหาร

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

(ก) คำแนะนำ 

    ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ทำการสัมภาษณ์) ควรมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์และจัดทำนโยบายและแผนการเรียนรู้และพัฒนามาก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน

(ข) คำศัพท์เฉพาะสำหรับหน่วยสมรรถนะนี้

    การหาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนา (Need Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์หาหัวข้อหรือประเด็นที่พนักงานในองค์การจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนา

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ