หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-PGKQ-117A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 1232.20 : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 1212 : ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล, ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ และสามารถสร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1070801
สร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
1) สนับสนุนและผลักดันให้เรื่องการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ ให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหรือนโยบายขององค์การ 1070801.01 176170
1070801
สร้างสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
2) วางแผนและออกแบบสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ของพนักงาน เป็นต้น 1070801.02 176171
1070802 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ 1) กำหนด และวางแผนแนวทางการจัด โครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในองค์การ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 1070802.01 176172
1070802 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ 2) บริหารงบประมาณด้านกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในกรอบที่กำหนด 1070802.02 176173
1070802 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในองค์การที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 1070802.03 176174
1070802 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ 4) ประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 1070802.04 176175
1070803 สร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 1) จัดหาและพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพนักงานภายในองค์การ เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 1070803.01 176176
1070803 สร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) ประเมิน และกำหนดช่องทางการเรียนรู้ 1070803.02 176177
1070803 สร้างและจัดหาช่องทางให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) พัฒนาเครื่องมือหรือโปรแกรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 1070803.03 176178

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

หน่วยสมรรถนะ 10703 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถคิดวิเคราะห์ เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การได้ 

2) สามารถออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การได้

3) สามารถจัดหา และจัดสรรช่องทางในการเรียนรู้ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 

2) ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

3) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสาร 

4) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้

5) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่สนับสนุนการเรียนรู้

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุหรืออธิบายหลักการและกระบวนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

2) ระบุหรืออธิบายรูปแบบ ประเภท และกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา

3) ระบุเทคนิคในการสื่อสาร

4) ระบุหรืออธิบายหลักการและแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้

5) ระบุหรืออธิบายประเภทโปรแกรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

6) ใบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ

2) แสดงรายงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาในองค์การ

3) แสดงช่องทางในการเรียนรู้ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

14.3 คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

    การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ออกแบบการสร้างบรรยากาศและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ 

(ก) คำแนะนำ 

    ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ทำการสัมภาษณ์) ควรมีความรู้และประสบการณ์ในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ