หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-DKNU-112A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ และสามารถออกแบบ วางแผน กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งออกแบบพัฒนาเนื้อหา กำหนดแนวทางการถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้พนักงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1070301 กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 1)กำหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ เป้าหมาย ด้านการเรียนรู้ที่ต้องการในแต่ละระดับทั้งภาพรวมในระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 1070301.01 176137
1070301 กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ 2)ดำเนินการสื่อสารและถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ เป้าหมาย ด้านการเรียนรู้ ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 1070301.02 176138
1070302 ออกแบบ วางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1)ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา ที่เหมาะสมในแต่ละระดับ 1070302.01 176139
1070302 ออกแบบ วางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2)กำหนดรายละเอียดรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 1070302.02 176140
1070302 ออกแบบ วางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3)บริหารงบประมาณด้านการเรียนรู้และพัฒนาให้อยู่ในกรอบงบประมาณที่กำหนด 1070302.03 176141
1070303 ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนวทางการถ่ายทอดความรู้ 1)ดำเนินการรวบรวม ศึกษารูปแบบหรือกิจกรรมหรือแนวทางในการถ่ายโอนการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 1070303.01 176142
1070303 ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนวทางการถ่ายทอดความรู้ 2) กำหนดรูปแบบหรือกิจกรรมหรือแนวทางเพื่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ 1070303.02 176143
1070303 ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา แนวทางการถ่ายทอดความรู้ 3) ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ ที่ครอบคลุมและตอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 1070303.03 176144
1070304 กำหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้พนักงาน 1) จัดหาหรือออกแบบแนวทางในการประเมินการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน 1070304.01 176145
1070304 กำหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้พนักงาน 2) กำหนดเกณฑ์หรือปัจจัยในการประเมินการเรียนรู้ของพนักงาน 1070304.02 176146
1070304 กำหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้พนักงาน 3) กำหนดแนวทางในการติดตามผลการเรียนรู้ของพนักงาน 1070304.03 176147

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถออกแบบและจัดทำแผนงานการเรียนรู้และพัฒนา

2) สามารถออกแบบและจัดทำรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา

3) สามารถออกแบบและจัดทำแนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการเรียนรู้และพัฒนา

2) ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา  

3) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีด้านการเรียนรู้ 

4) ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

5) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้และพัฒนา 

6) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

7) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้

8) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการสอน 

9) ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินการฝึกอบรม 

10) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินการเรียนรู้และพัฒนา

11) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) ระบุหรืออธิบายหลักการเรียนรู้และพัฒนา

2) ระบุหรืออธิบายรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสมกับพนักงาน

3) ระบุหรืออธิบายทฤษฎีด้านการเรียนรู้ 

4) ระบุหรืออธิบายการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสมกับพนักงาน

5) ระบุหรืออธิบายเทคนิคในการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสมกับพนักงาน

6) ระบุหรืออธิบายการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

7) ระบุหรืออธิบายการออกแบบการเรียนรู้

8) ระบุหรืออธิบายกระบวนการออกแบบการสอน 

9) ระบุหรืออธิบายหลักการประเมินการฝึกอบรม และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสม

10) ระบุหรืออธิบายวิธีการประเมินการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสม

11) ระบุหรืออธิบายแนวทางในการติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนา และสามารถเลือกรูปแบบได้เหมาะสม14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงตัวอย่างแผนงานการเรียนรู้และพัฒนา

2) แสดงรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา

3) แสดงรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา14.3 คำแนะนำในการประเมิน

    เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน 

(ก) คำแนะนำ 

    ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ทำการสัมภาษณ์)ควรมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบและจัดทำการเรียนรู้และพัฒนามาก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมิน 

 ยินดีต้อนรับ