หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HRM-XYCI-116A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กับระบบงานอื่น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

TSCO 1232.20 : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, TSCO 2412.30 นักแนะแนวอาชีพ

ISCO 1212 : ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล, ISCO 2423 : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคล

 


1 1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
1 2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการนำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ และสามารถการนำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบค่าตอบแทน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1070701
นำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ
1) ออกแบบแนวทางในการนำผลการประเมินจากการเรียนรู้ไปใช้ในงานด้านการพัฒนาอาชีพ 1070701.01 176164
1070701
นำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ
2) กำหนดและจัดทำรายละเอียด เกณฑ์ วิธีการต่างๆ ในการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ 1070701.02 176165
1070701
นำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ
3) สื่อสารวิธีการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้และพัฒนาสู่ระบบการพัฒนาอาชีพ ให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง 1070701.03 176166
1070702 นำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบค่าตอบแทน 1) ออกแบบแนวทางในการนำผลการประเมินจากการเรียนรู้ไปใช้ในงานบริหารค่าตอบแทน 1070702.01 176167
1070702 นำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบค่าตอบแทน 2) กำหนดและจัดทำรายละเอียด เกณฑ์ วิธีการต่างๆ ในการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ไปสู่ระบบค่าตอบแทน 1070702.02 176168
1070702 นำผลการประเมินการเรียนรู้ของพนักงานไปสู่ระบบค่าตอบแทน 3) สื่อสารวิธีการเชื่อมโยงผลการเรียนรู้และพัฒนาสู่ระบบการบริหารค่าตอบแทน ให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง 1070702.03 176169

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

หน่วยสมรรถนะ 10703 ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1) สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบ ตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการพัฒนาอาชีพได้

2) สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการบริหารค่าตอบแทนได้ 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1) ความรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนรู้และพัฒนา

2) ความรู้เกี่ยวกับระบบการพัฒนาอาชีพ

3) ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารค่าตอบแทน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1) อธิบายหลักการและกระบวนการของระบบการเรียนรู้และพัฒนา

2) อธิบายหลักการและกระบวนการของระบบการพัฒนาอาชีพ

3) ระบุแนวทางในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการพัฒนอาชีพ 

4) อธิบายหลักการและกระบวนการของระบบการบริหารค่าตอบแทน

5) ระบุแนวทางในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการบริหารค่าตอบแทน 14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1) แสดงตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการพัฒนาอาชีพ

2) แสดงตัวแบบ (Model) หรือกรอบแนวคิด ในการเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้และพัฒนาและระบบการบริหารค่าตอบแทน 14.3 คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน...เชื่อมโยงผลการเรียนรู้กับระบบงานอื่น ๆ...โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ 

(ก)คำแนะนำ

ในการประเมินสมรรถนะนี้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สอบ (ผู้ทำการสัมภาษณ์) ควรมีความรู้และประสบการณ์ในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานจากแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า หากไม่ชัดเจนหรือมีปริมาณเพียงพอให้เชื่อถือได้ ให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่

1) ประเมินภาคความรู้ด้วยข้อสอบข้อเขียนแบบตัวเลือก

2) ประเมินภาคความรู้ด้วยแบบการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 

3) ประเมินภาคความรู้ด้วยเอกสารรับรองการศึกษาฝึกอบรม

4) ประเมินความรู้และความสามารถจากประสบการณ์ด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้รับการประเมินยินดีต้อนรับ