คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่ชำนาญการในอาชีพ มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป หรือ
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 3 หรือ
3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 8 ปี 
4. ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ 
โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557)
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  ไม่มี (N/A)
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-4-164ZB พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
THR-HOH-4-165ZB พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้
THR-HOH-4-166ZB อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-4-167ZB พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-4-168ZB จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-HOH-4-169ZB สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-4-170ZB บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-4-171ZB บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
THR-HOH-4-172ZB วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
THR-HOH-4-173ZB วางแผนและดำเนินการฝึกอบรม
THR-HOH-4-174ZB จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-4-175ZB จัดทำรายงานทางการเงิน
THR-HOH-4-176ZB บริหารและควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
THR-HOH-4-177ZB บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
THR-HOH-4-178ZB จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-4-179ZB วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาดต่าง ๆ
THR-HOH-4-180ZB จัดงานประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-4-181ZB พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย
THR-HOH-4-182ZB รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญ
THR-HOH-4-183ZB จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0053-A : ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ