คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-4-164ZB พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
THR-HOH-4-165ZB พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้
THR-HOH-4-166ZB อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-4-167ZB พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-4-168ZB จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-HOH-4-169ZB สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-4-170ZB บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-4-171ZB บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
THR-HOH-4-172ZB วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
THR-HOH-4-173ZB วางแผนและดำเนินการฝึกอบรม
THR-HOH-4-174ZB จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-4-175ZB จัดทำรายงานทางการเงิน
THR-HOH-4-176ZB บริหารและควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
THR-HOH-4-177ZB บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
THR-HOH-4-178ZB จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-4-179ZB วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาดต่าง ๆ
THR-HOH-4-180ZB จัดงานประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-4-181ZB พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย
THR-HOH-4-182ZB รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญ
THR-HOH-4-183ZB จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0053-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ