คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป หรือ
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 1 หรือ
3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือ
4. ผ่านการฝึกงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
5. ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ 
โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557)
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  ไม่มี (N/A)
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-2-122ZB รักษาความปลอดภัยระบบการเงินและบัญชี
THR-HOH-2-123ZB จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
THR-HOH-2-124ZB สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-2-125ZB บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า
THR-HOH-2-126ZB รับสำรองห้องพักและดำเนินตามขั้นตอนการสำรองห้องพัก
THR-HOH-2-127ZB ให้ข้อมูลด้านโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
THR-HOH-2-128ZB อำนวยความสะดวกโทรศัพท์สายออก
THR-HOH-2-129ZB รับและโอนโทรศัพท์สายเข้า
THR-HOH-2-130ZB ปฏิบัติหน้าที่ใช้ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติพีเอบีเอกซ์
THR-HOH-2-131ZB ดำเนินงานเกี่ยวกับบัญชีธุรกรรมทางการเงิน ณ จุดขาย
THR-HOH-2-132ZB จัดเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินของลูกค้า
THR-HOH-2-133ZB ต้อนรับและให้บริการด้านที่พัก
THR-HOH-2-134ZB ดำเนินการสำรองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์
THR-HOH-2-135ZB ปฏิบัติงานธุรการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0115-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
CB-0053-A : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ