คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-2-122ZB รักษาความปลอดภัยระบบการเงินและบัญชี
THR-HOH-2-123ZB จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
THR-HOH-2-124ZB สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-2-125ZB บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า
THR-HOH-2-126ZB รับสำรองห้องพักและดำเนินตามขั้นตอนการสำรองห้องพัก
THR-HOH-2-127ZB ให้ข้อมูลด้านโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
THR-HOH-2-128ZB อำนวยความสะดวกโทรศัพท์สายออก
THR-HOH-2-129ZB รับและโอนโทรศัพท์สายเข้า
THR-HOH-2-130ZB ปฏิบัติหน้าที่ใช้ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติพีเอบีเอกซ์
THR-HOH-2-131ZB ดำเนินงานเกี่ยวกับบัญชีธุรกรรมทางการเงิน ณ จุดขาย
THR-HOH-2-132ZB จัดเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินของลูกค้า
THR-HOH-2-133ZB ต้อนรับและให้บริการด้านที่พัก
THR-HOH-2-134ZB ดำเนินการสำรองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์
THR-HOH-2-135ZB ปฏิบัติงานธุรการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0053-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม
CB-0115-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ