คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่  ๆ  ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป หรือ
2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 4 หรือ
3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 10 ปี 
4. ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ 
โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557)
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  ไม่มี (N/A)
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-184ZB จัดการบัญชีค่าจ้าง
THR-HOH-5-185ZB วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-HOH-5-186ZB วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-HOH-5-187ZB พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ
THR-HOH-5-188ZB บริหารจัดการตามสัญญาข้อตกลง
THR-HOH-5-189ZB จัดระบบประเมินผลการฝึกอบรม
THR-HOH-5-190ZB ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-5-191ZB บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
THR-HOH-5-192ZB จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ อาคารและสาธารณูปโภค
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ