คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-4-092ZB สื่อสารภาษาไทยระดับสูงเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-093ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-4-094ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-4-095ZB ออกแบบรายการอาหารไทย
THR-TCF-4-096ZB ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-097ZB คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-098ZB วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-4-099ZB จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-4-100ZB สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-101ZB จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-4-102ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-103ZB พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-4-104ZB ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-105ZB คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-4-106ZB บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-107ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-108ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-109ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-4-110ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-4-111ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-4-112ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-4-113ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-4-114ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-4-115ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-4-116ZB ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-4-117ZB ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-4-118ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-4-119ZB นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-4-120ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-4-121ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-4-122ZB ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-4-123ZB ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-4-124ZB ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-4-125ZB ทำน้ำพริก
THR-TCF-4-126ZB ทำยำประเภทน้ำข้น
THR-TCF-4-127ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-4-128ZB ทำของแนม
THR-TCF-4-129ZB ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-4-130ZB ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-4-131ZB ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-4-132ZB ทำขนมหวานประเภทจี่
THR-TCF-4-133ZB ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
THR-TCF-4-134ZB ทำขนมเครื่องไข่
THR-TCF-4-135ZB ทำขนมหวานประเภทฉาบ
THR-TCF-4-136ZB ทำขนมหวานประเภททอด
THR-TCF-4-137ZB ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
THR-TCF-4-138ZB ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-4-139ZB ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-4-140ZB ทำขนมหวานประเภทต้ม
THR-TCF-4-141ZB ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DSD-0001-A : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0051-A : ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
CB-0065-A : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
CB-0382-A : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ)
CB-0257-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0017-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
CB-0332-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
CB-0360-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
CB-0075-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ