หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-115ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย 1.1 วางแผนการควบคุมการผลิตอาหารไทยให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 20201.01.01 13275
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย 1.2 เลือกมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัยอาหารมาใช้ได้ 20201.01.02 13276
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย 1.3 กำหนดการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารไทยที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 20201.01.03 13277
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย 1.4 กำหนดการใช้เครื่องมือในการประกอบอาหารไทยที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 20201.01.04 13278
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 2.1 ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารไทยได้อย่างสะอาด ปลอดภัย 20201.02.01 73791
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 2.2 ตรวจสอบเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเตรียมอาหารไทยได้อย่างปลอดภัย 20201.02.02 73792
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 2.3 ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ในการเตรียมอาหารได้ 20201.02.03 73793
20201.03 ควบคุมการปรุงอาหารให้มีความปลอดภัย 3.1 ทำการควบคุมการปรุงอาหารไทยให้ปลอดภัยได้ 20201.03.01 73795
20201.03 ควบคุมการปรุงอาหารให้มีความปลอดภัย 3.2 ตรวจสอบการปรุงอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ 20201.03.02 73796
20201.04 ควบคุมการเก็บอาหารในครัวอาหารไทยให้มีความปลอดภัย 4.1 ตรวจสอบการจัดเก็บอาหารให้มีความปลอดภัย 20201.04.01 13284
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารไทย 5.1 เขียนแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในอาหารไทยได้โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีการจัดการความปลอดภัยของวัตถุดิบสำหรับอาหารไทย การจัดการความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือ และครุภัณฑ์พิเศษในครัวอาหารไทย การจัดการความปลอดภัยและความสะอาดของครัวอาหารไทยเป็นต้น 20201.05.01 13285
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารไทย 5.2 ให้คำปรึกษากรณีที่เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยในอาหารได้ 20201.05.02 13286
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารไทย 5.3 ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 20201.05.03 13287
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารไทย 5.4 ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ 20201.05.04 13288
20201.06 ควบคุมการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 6.1 ตรวจสอบการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างปลอดภัยได้ 20201.06.01 73803

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ