หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจรับวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-113ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจรับวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20402.01 เขียนเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการรับวัตถุดิบอาหารไทย 1.1 เขียนเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการรับวัตถุดิบได้ 20402.01.01 13328
20402.02 ตรวจรับวัตถุดิบอาหารไทยตามข้อกำหนด 2.1 ตรวจรับวัตถุดิบอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารได้ 20402.02.01 13329
20402.03 ตรวจสอบการรับวัตถุดิบอาหารไทย 3.1 ตรวจสอบการตรวจรับวัตถุดิบอาหารไทยได้ 20402.03.01 13330
20402.04 ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 4.1 แยกประเภทสินค้าสินค้าคงคลังในครัวอาหารไทยออกเป็นหมวดหมู่ 20402.04.01 13331
20402.04 ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 4.2 เขียนแผนผังการจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบภายในสโตร์ของครัวอาหารไทยได้อย่างเป็นระบบ 20402.04.02 13332
20402.04 ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 4.3 จัดวางสินค้าหรือวัตถุดิบได้สะดวกต่อการใช้งาน 20402.04.03 13333

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ