หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-096ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20104.01 วางแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.1 กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมหรือหัวข้อการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรในครัวอาหารไทยได้ 20104.01.01 13266
20104.01 วางแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.2 เลือกวิธีการพัฒนาความรู้และการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในครัวอาหารไทยได้ 20104.01.02 13267
20104.01 วางแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.3 เขียนแผนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารได้ 20104.01.03 13268
20104.01 วางแผนการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.4 ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 20104.01.04 13269
20104.02 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 2.1 ทำการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทยทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 20104.02.01 13270
20104.02 จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 2.2 ควบคุมการให้การฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการอบรมที่กำหนดไว้ 20104.02.02 13271
20104.03 ประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 3.1จัดทำแบบประเมินการฝึกอบรม 20104.03.01 13272
20104.03 ประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 3.2 สรุปผลการฝึกอบรม 20104.03.02 13273
20104.03 ประเมินผลการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 3.3 วิเคราะห์ผลการจัดอบรม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาการฝึกอบรมในครั้งต่อไปได้ 20104.03.03 13274

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ