คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-1-001ZB ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-1-002ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-003ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-1-004ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-1-005ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-1-006ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-1-007ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-1-008ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-1-009ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-1-010ZB ทำของแนม
THR-TCF-1-011ZB ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-1-012ZB ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-1-013ZB ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-1-014ZB ทำขนมหวานประเภทต้ม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DSD-0001-A : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0217-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
CB-0235-A : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
CB-0001-A : วิทยาลัยดุสิตธานี
CB-0017-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
CB-0034-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
CB-0043-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
CB-0115-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
CB-0075-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0311-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ