คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-3-045ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-3-046ZB วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
THR-TCF-3-047ZB จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-048ZB สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-049ZB ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-3-050ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-051ZB จัดซื้อวัตถุดิบ
THR-TCF-3-052ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-3-053ZB พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
THR-TCF-3-054ZB ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-055ZB คำนวณราคาขายอาหารไทย
THR-TCF-3-056ZB บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-057ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-058ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-059ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-3-060ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-3-061ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-3-062ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-3-063ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-3-064ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-3-065ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-3-066ZB ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-3-067ZB ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-3-068ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-3-069ZB นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-3-070ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-3-071ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-3-072ZB ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-3-073ZB ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-3-074ZB ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-3-075ZB ทำน้ำพริก
THR-TCF-3-076ZB ทำยำประเภทน้ำข้น
THR-TCF-3-077ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-3-078ZB ทำของแนม
THR-TCF-3-079ZB ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-3-080ZB ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-3-081ZB ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
THR-TCF-3-082ZB ทำขนมหวานประเภทจี่
THR-TCF-3-083ZB ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
THR-TCF-3-084ZB ทำขนมเครื่องไข่
THR-TCF-3-085ZB ทำขนมหวานประเภทฉาบ
THR-TCF-3-086ZB ทำขนมหวานประเภททอด
THR-TCF-3-087ZB ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
THR-TCF-3-088ZB ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-3-089ZB ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-3-090ZB ทำขนมหวานประเภทต้ม
THR-TCF-3-091ZB ออกแบบรายการอาหารไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DSD-0001-A : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0217-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
CB-0235-A : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
CB-0001-A : วิทยาลัยดุสิตธานี
CB-0115-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
CB-0075-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ