หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-3-056ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20101.01 วางแผนอัตรากำลังคนที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทยในตำแหน่งต่างๆ 1.1 กำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน 20101.01.01 13238
20101.01 วางแผนอัตรากำลังคนที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทยในตำแหน่งต่างๆ 1.2 กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน 20101.01.02 13239
20101.02 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในครัวอาหารไทย 2.1 กำหนดตำแหน่งบุคลากรในครัวอาหารไทย 20101.02.01 13240
20101.02 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในครัวอาหารไทย 2.2 กำหนดความรับผิดชอบของบุคลากรในครัวอาหารไทยตามกับลักษณะงาน 20101.02.02 13241
20101.02 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในครัวอาหารไทย 2.3 จัดทำโครงสร้างอำนาจ และหน้าที่ได้ตามลักษณะงาน 20101.02.03 13242
20101.02 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรในครัวอาหารไทย 2.4 จัดทำความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงานเชื่อมโยงกันได้ตามลักษณะงาน 20101.02.04 13243
20101.03 จัดทำกฎ ระเบียบการปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 3.1 สามารถเขียนกฎ ระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารไทย 20101.03.01 13244
20101.03 จัดทำกฎ ระเบียบการปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 3.2 ถ่ายทอดกฎระเบียบการปฏิบัติงานในครัวอาหารไทยไปยังผู้ปฏิบัติงานได้ 20101.03.02 13245
20101.04 ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารไทยให้เป็นไปตามแผน 4.1 ควบคุมให้บุคลากรในครัวอาหารไทยทำงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 20101.04.01 13246
20101.04 ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารไทยให้เป็นไปตามแผน 4.2 ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในตำแหน่งที่ต่ำกว่าได้ 20101.04.02 13247

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ