คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TCF-2-015ZB ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
THR-TCF-2-016ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
THR-TCF-2-017ZB ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
THR-TCF-2-018ZB สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-019ZB สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-020ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
THR-TCF-2-021ZB ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
THR-TCF-2-022ZB เบิกจ่ายวัตถุดิบ
THR-TCF-2-023ZB เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
THR-TCF-2-024ZB ตรวจรับวัตถุดิบ
THR-TCF-2-025ZB ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
THR-TCF-2-026ZB ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
THR-TCF-2-027ZB ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
THR-TCF-2-028ZB ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
THR-TCF-2-029ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
THR-TCF-2-030ZB นึ่งข้าวเหนียว
THR-TCF-2-031ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
THR-TCF-2-032ZB ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
THR-TCF-2-033ZB ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
THR-TCF-2-034ZB ทำอาหารประเภทผัดจืด
THR-TCF-2-035ZB ทำเครื่องจิ้ม
THR-TCF-2-036ZB ทำน้ำพริก
THR-TCF-2-037ZB หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
THR-TCF-2-038ZB ทำของแนม
THR-TCF-2-039ZB ทำเครื่องเคียง
THR-TCF-2-040ZB ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
THR-TCF-2-041ZB ทำขนมหวานประเภทกวน
THR-TCF-2-042ZB ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
THR-TCF-2-043ZB ทำขนมหวานประเภทต้ม
THR-TCF-2-044ZB จัดซื้อวัตถุดิบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DSD-0001-A : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0217-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
CB-0235-A : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
CB-0078-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
CB-0257-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0001-A : วิทยาลัยดุสิตธานี
CB-0017-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
CB-0332-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
CB-0360-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
CB-0115-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
CB-0075-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0311-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
TPQI : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ