หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-2-028ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10801.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำอาหารว่างประเภทนึ่ง ได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10801.01.01
10801.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10801.01.02
10801.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับอาหารว่างประเภทนึ่งที่ทำ 10801.02.01
10801.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่งได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10801.02.02
10801.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทนึ่ง 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10801.02.03
10801.03 ทำอาหารว่างประเภทนึ่งชนิดต่างๆ 3.1 ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10801.03.01
10801.04 จัดตกแต่ง และนำเสนออาหารว่างประเภทนึ่ง 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนออาหารว่างประเภทนึ่งได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10801.04.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ