หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-2-027ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10802.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารว่างประเภทผัด ทอด 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำอาหารว่างประเภทผัด ทอด ได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10802.01.01
10802.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารว่างประเภทผัด ทอด 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10802.01.02
10802.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทผัด ทอด 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับอาหารว่างประเภทผัด ทอดที่ทำ 10802.02.01
10802.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทผัด ทอด 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทผัดทอดได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10802.02.02
10802.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารว่างประเภทผัด ทอด 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10802.02.03
10802.03 ทำอาหารว่างประเภทผัด ทอดชนิดต่างๆ 3.1 ทำอาหารว่างประเภทผัด ทอด ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10802.03.01
10802.04 จัดตกแต่ง และนำเสนออาหารว่างประเภทผัด ทอด 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนออาหารว่างประเภทผัด ทอดได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10802.04.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ