หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำของแนม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-2-038ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำของแนม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10402.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำของแนม 1.1เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำของแนม ได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10402.01.01
10402.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำของแนม 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10402.01.02
10402.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำของแนม 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของของแนม ที่ทำ 10402.02.01
10402.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำของแนม 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำของแนม ได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของของแนม 10402.02.02
10402.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำของแนม 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10402.02.03
10402.03 ทำของแนมชนิดต่างๆ 3.1 ทำของแนม ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10402.03.01
10402.04 จัดตกแต่ง และนำเสนอของแนม 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนอของแนม ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10402.04.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ