หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจรับวัตถุดิบ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-2-024ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจรับวัตถุดิบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20402.01 เขียนเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการรับวัตถุดิบอาหารไทย 1.1 เขียนเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการรับวัตถุดิบได้ 20402.01.01
20402.02 ตรวจรับวัตถุดิบอาหารไทยตามข้อกำหนด 2.1 ตรวจรับวัตถุดิบอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารได้ 20402.02.01
20402.03 ตรวจสอบการรับวัตถุดิบอาหารไทย 3.1 ตรวจสอบการตรวจรับวัตถุดิบอาหารไทยได้ 20402.03.01
20402.04 ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 4.1 แยกประเภทสินค้าสินค้าคงคลังในครัวอาหารไทยออกเป็นหมวดหมู่ 20402.04.01
20402.04 ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 4.2 เขียนแผนผังการจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบภายในสโตร์ของครัวอาหารไทยได้อย่างเป็นระบบ 20402.04.02
20402.04 ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 4.3 จัดวางสินค้าหรือวัตถุดิบได้สะดวกต่อการใช้งาน 20402.04.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ