Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
1
2
3
4
ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
5
6
7
8
9
ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
10
11
12
13
สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
14
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
15
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
16
17
18
ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
19
20
21
เบิกจ่ายวัตถุดิบ
22
23
เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
24
25
26
ตรวจรับวัตถุดิบ
27
28
29
30
ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
31
32
33
34
ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
35
36
37
38
39
40
ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
41
42
43
44
ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
45
46
47
48
หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
49
50
51
นึ่งข้าวเหนียว
52
53
54
ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
55
56
57
58
ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
59
60
61
62
ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
63
64
65
66
ทำอาหารประเภทผัดจืด
67
68
69
70
ทำเครื่องจิ้ม
71
72
73
74
ทำน้ำพริก
75
76
77
78
หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
79
80
81
82
83
ทำของแนม
84
85
86
87
ทำเครื่องเคียง
88
89
90
91
ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
92
93
94
95
ทำขนมหวานประเภทกวน
96
97
98
99
ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
100
101
102
103
ทำขนมหวานประเภทต้ม
104
105
106
107
จัดซื้อวัตถุดิบ
108
109
110
111

ยินดีต้อนรับ