หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำน้ำพริก

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-2-036ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำน้ำพริก

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10301.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับทำน้ำพริก 1.1เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำน้ำพริก ได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10301.01.01
10301.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับทำน้ำพริก 1.2ทำความสะอาด บำรุงรักษาและ จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10301.01.02
10301.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำน้ำพริก 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของน้ำพริก ที่ทำ 10301.02.01
10301.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำน้ำพริก 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำน้ำพริก ได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของน้ำพริก 10301.02.02
10301.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำน้ำพริก 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10301.02.03
10301.03 ทำน้ำพริกชนิดต่างๆ 3.1 ทำน้ำพริก ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10301.03.01
10301.04 จัดตกแต่ง นำเสนอ น้ำพริก 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนอน้ำพริก ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของน้ำพริก 10301.04.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ