หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-2-026ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย 1.1 วางแผนการควบคุมการผลิตอาหารไทยให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 20201.01.01
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย 1.2 เลือกมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัยอาหารมาใช้ได้ 20201.01.02
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย 1.3 กำหนดการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารไทยที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 20201.01.03
20201.01 วางแผนการควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย 1.4 กำหนดการใช้เครื่องมือในการประกอบอาหารไทยที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 20201.01.04
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 2.1 ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารไทยได้อย่างสะอาด ปลอดภัย 20201.02.01
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 2.2 ตรวจสอบเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการเตรียมอาหารไทยได้อย่างปลอดภัย 20201.02.02
20201.02 ควบคุมการเตรียมอาหารให้มีความปลอดภัย 2.3 ตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ในการเตรียมอาหารได้ 20201.02.03
20201.03 ควบคุมการปรุงอาหารให้มีความปลอดภัย 3.1 ทำการควบคุมการปรุงอาหารไทยให้ปลอดภัยได้ 20201.03.01
20201.03 ควบคุมการปรุงอาหารให้มีความปลอดภัย 3.2 ตรวจสอบการปรุงอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ 20201.03.02
20201.04 ควบคุมการเก็บอาหารในครัวอาหารไทยให้มีความปลอดภัย 4.1 ตรวจสอบการจัดเก็บอาหารให้มีความปลอดภัย 20201.04.01
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารไทย 5.1 เขียนแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในอาหารไทยได้โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีการจัดการความปลอดภัยของวัตถุดิบสำหรับอาหารไทย การจัดการความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือ และครุภัณฑ์พิเศษในครัวอาหารไทย การจัดการความปลอดภัยและความสะอาดของครัวอาหารไทยเป็นต้น 20201.05.01
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารไทย 5.2 ให้คำปรึกษากรณีที่เกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัยในอาหารได้ 20201.05.02
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารไทย 5.3 ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 20201.05.03
20201.05 ถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในอาหารไทย 5.4 ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ 20201.05.04
20201.06 ควบคุมการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 6.1 ตรวจสอบการจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างปลอดภัยได้ 20201.06.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ