หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-2-031ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10602.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น ได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10602.01.01
10602.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10602.01.02
10602.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นที่ทำ 10602.02.01
10602.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10602.02.02
10602.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10602.02.03
10602.03 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นชนิดต่างๆ 3.1 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10602.03.01
10602.04 จัดตกแต่ง และนำเสนออาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนออาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้นได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10602.04.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ