หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-3-071ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10601.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว ได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10601.01.01 13116
10601.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10601.01.02 13117
10601.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าวที่ทำ 10601.02.01 13118
10601.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าวได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10601.02.02 13119
10601.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10601.02.03 13120
10601.03 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าวชนิดต่างๆ 3.1 ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10601.03.01 13121
10601.04 จัดตกแต่ง และนำเสนออาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนออาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าวได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10601.04.01 13122

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ