หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบรายการอาหารไทย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-3-091ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบรายการอาหารไทย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20301.01 กำหนดรายการอาหารไทย 1.1 ออกแบบรายการอาหารไทยได้ตามรูปแบบของธุรกิจ 20301.01.01 13303
20301.01 กำหนดรายการอาหารไทย 1.2 กำหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ได้ตามรายการอาหารที่ออกแบบไว้ 20301.01.02 13304
20301.01 กำหนดรายการอาหารไทย 1.3 คาดการณ์ปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบต่อหน่วยได้ 20301.01.03 13305
20301.01 กำหนดรายการอาหารไทย 1.4 กำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาหารได้ตามรายการอาหารที่ออกแบบไว้ 20301.01.04 13306
20301.02 ออกแบบรายการอาหารไทยในโอกาสและเทศกาลต่างๆ 2.1 ออกแบบรายการอาหารในโอกาสและเทศกาลต่างๆได้ 20301.02.01 13307

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ