หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-3-049ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10101.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำแกงได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของแกง 10101.01.01 60113
10101.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 1.2 ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10101.01.02 60117
10101.02 จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกงที่ทำ 10101.02.03 60114
10101.02 จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของแกง 10101.02.01 60118
10101.02 จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10101.02.02 60119
10101.03 ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงชนิดต่างๆ 3.1 ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10101.03.01 60115
10101.04 จัดตกแต่งและนำเสนอแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนอแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกง 10101.04.01 60116

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง

        0.1 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำแกงได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของแกง

        0.2 1.2 ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง

    1.จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง

        0.3 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกงที่ทำ

        0.4 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของแกง

        0.5 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ

    1.ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงชนิดต่างๆ

        0.6 3.1 ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกงได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง

    1.จัดตกแต่งและนำเสนอแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง

        0.7 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนอแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ