หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-3-054ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20103.01 จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.1 กำหนดองค์ประกอบของการประเมินได้ตามลักษณะงาน 20103.01.01 13257
20103.01 จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.2 กำหนดแบบประเมินได้เหมาะสมกับลักษณะงาน 20103.01.02 13258
20103.01 จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.3 กำหนดผู้ประเมิน ระยะเวลาขั้นตอนการประเมินได้ตามลักษณะงาน 20103.01.03 13259
20103.01 จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.4 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากผลการประเมิน 20103.01.04 13260
20103.02 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.1 กำหนดปริมาณงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของครัวอาหารไทยได้ตามลักษณะงาน 20103.02.01 13261
20103.02 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.2 กำหนดคุณภาพของงานที่บุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของครัวอาหารไทยได้ตามลักษณะงาน 20103.02.02 13262
20103.02 จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2.3 กำหนดลักษณะการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆของครัวอาหารไทยขณะปฏิบัติงานได้ตามลักษณะงาน 20103.02.03 13263
20103.03 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารไทย 3.1 ประเมินประสิทธิภาพบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 20103.03.01 13264
20103.03 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในครัวอาหารไทย 3.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 20103.03.02 13265

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ