หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำขนมหวานประเภทฉาบ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-135ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำขนมหวานประเภทฉาบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10905.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำขนมหวานประเภทฉาบ 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำขนมหวานประเภทฉาบได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10905.01.01 13195
10905.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำขนมหวานประเภทฉาบ 1.2 ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10905.01.02 13196
10905.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานประเภทฉาบ 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับขนมหวานประเภทฉาบที่ทำ 10905.02.01 13197
10905.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานประเภทฉาบ 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานประเภทฉาบได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10905.02.02 13198
10905.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานประเภทฉาบ 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10905.02.03 13199
10905.03 ทำขนมหวานประเภทฉาบชนิดต่างๆ 3.1 ทำขนมหวานประเภทฉาบ ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10905.03.01 13200
10905.04 จัดตกแต่ง และนำเสนอขนมหวานประเภทฉาบ 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนอขนมหวานประเภทฉาบได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10905.04.01 13201

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ