หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารไทย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-097ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารไทย

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20102.01 วางแผนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งที่ต้องการได้ 20102.01.01 13248
20102.01 วางแผนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.2 กำหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องการได้ 20102.01.02 13249
20102.01 วางแผนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 1.3 เขียนรายงานผลการคัดเลือกบุคลากรได้ตามแบบที่กำหนด 20102.01.03 13250
20102.02 จัดทำคุณสมบัติบุคลากรที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 2.1 กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครในตำแหน่งที่ต้องการได้ 20102.02.01 13251
20102.03 วางเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร 3.1 กำหนดวิธีการคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อปฏิบัติงานในครัวอาหารไทยได้ 20102.03.01 13252
20102.03 วางเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร 3.2 กำหนดบุคลากรในหน่วยงานครัวอาหารไทยร่วมกับส่วนงานอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย 20102.03.02 13253
20102.04 คัดเลือกบุคลากรด้วยวิธีต่างๆ 4.1 ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในครัวอาหารไทยด้วยวิธีการคัดเลือกตามลักษณะงาน 20102.04.01 13254
20102.04 คัดเลือกบุคลากรด้วยวิธีต่างๆ 4.2 ทำการบันทึกคะแนนที่ได้ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด 20102.04.02 13255
20102.04 คัดเลือกบุคลากรด้วยวิธีต่างๆ 4.3 จัดทำรายงานผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติในครัวอาหารไทยต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 20102.04.03 13256

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ