หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำเครื่องจิ้ม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-124ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำเครื่องจิ้ม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10302.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องจิ้ม 1.1เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำเครื่องจิ้มได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10302.01.01 13082
10302.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องจิ้ม 1.2ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10302.01.02 13083
10302.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องจิ้ม 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของเครื่องจิ้ม ที่ทำ 10302.02.01 13084
10302.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องจิ้ม 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องจิ้ม ได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของเครื่องจิ้ม 10302.02.02 13085
10302.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องจิ้ม 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10302.02.03 13086
10302.03 ทำเครื่องจิ้มชนิดต่างๆ 3.1 ทำเครื่องจิ้ม ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10302.03.01 13087
10302.04 จัดตกแต่ง และนำเสนอเครื่องจิ้ม 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนอเครื่องจิ้ม ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10302.04.01 13088

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ