หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำอาหารประเภทผัดจืด

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-123ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำอาหารประเภทผัดจืด

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10501.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารประเภทผัดจืด 1.1เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำอาหารประเภทผัดจืดได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของอาหาร 10501.01.01 13102
10501.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับทำอาหารประเภทผัดจืด 1.2ทำความสะอาดบำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10501.01.02 13103
10501.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารประเภทผัดจืด 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับอาหารประเภทผัดจืดที่ทำ 10501.02.01 13104
10501.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารประเภทผัดจืด 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารประเภทผัดจืดได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของอาหาร 10501.02.02 13105
10501.02 จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารประเภทผัดจืด 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10501.02.03 13106
10501.03 ทำอาหารประเภทผัดจืดชนิดต่างๆ 3.1 ทำอาหารประเภทผัดจืด ได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10501.03.01 13107
10501.04 จัดตกแต่ง และนำเสนออาหารประเภทผัดจืด 4.1 จัดตกแต่งและนำเสนออาหารประเภทผัดจืดได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของอาหาร 10501.04.01 13108

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ