หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ THR-TCF-4-094ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10102.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 1.1 เลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำแกงได้เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของแกงโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริกได้อย่างเหมาะสมตามประเภทของแกง 10102.01.01 60120
10102.01 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 1.2 ทำความสะอาด บำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือครัวได้อย่างถูกต้อง 10102.01.02 60125
10102.02 จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 2.1 เลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกงที่ทำ 10102.02.03 60121
10102.02 จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 2.2 เตรียมวัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 10102.02.01 60126
10102.02 จัดเตรียม วัตถุดิบสำหรับแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 2.3 จัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามประเภทของวัตถุดิบ 10102.02.02 60127
10102.03 โขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริกชนิดต่างๆ 3.1 โขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริกได้ตามที่กำหนด 10102.03.01 60122
10102.04 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 4.1 ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริกได้ตามคุณลักษณะและมีเอกลักษณ์ที่ถูกต้อง 10102.04.01 60123
10102.05 จัดตกแต่งและนำเสนอแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก 5.1 จัดตกแต่งและนำเสนอแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก ได้อย่างเหมาะสมกับประเภทของแกง 10102.05.01 60124

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ