Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สื่อสารภาษาไทยระดับสูงเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
1
2
3
4
ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
5
6
7
8
ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
9
10
11
12
13
ออกแบบรายการอาหารไทย
14
15
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
16
17
18
คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
19
20
21
22
วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
23
24
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
25
26
สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
27
28
29
จัดซื้อวัตถุดิบ
30
31
32
33
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
34
35
36
พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
37
38
39
40
ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
41
42
43
คำนวณราคาขายอาหารไทย
44
45
46
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
47
48
49
50
สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
51
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
52
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
53
54
55
ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
56
57
58
เบิกจ่ายวัตถุดิบ
59
60
เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
61
62
63
ตรวจรับวัตถุดิบ
64
65
66
67
ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
68
69
70
71
ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
72
73
74
75
76
77
ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
78
79
80
81
ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
82
83
84
85
หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
86
87
88
นึ่งข้าวเหนียว
89
90
91
ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
92
93
94
95
ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
96
97
98
99
ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
100
101
102
103
ทำอาหารประเภทผัดจืด
104
105
106
107
ทำเครื่องจิ้ม
108
109
110
111
ทำน้ำพริก
112
113
114
115
ทำยำประเภทน้ำข้น
116
117
118
119
หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
120
121
122
123
124
ทำของแนม
125
126
127
128
ทำเครื่องเคียง
129
130
131
132
ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
133
134
135
136
ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
137
138
139
140
ทำขนมหวานประเภทจี่
141
142
143
144
ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
145
146
147
148
ทำขนมเครื่องไข่
149
150
151
152
ทำขนมหวานประเภทฉาบ
153
154
155
156
ทำขนมหวานประเภททอด
157
158
159
160
ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
161
162
163
164
ทำขนมหวานประเภทกวน
165
166
167
168
ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
169
170
171
172
ทำขนมหวานประเภทต้ม
173
174
175
176
ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
177
178
179
180

ยินดีต้อนรับ